Make your own free website on Tripod.com
 
Home | Home 1 | picture | picture 1

IRAN- SD

Home 1

1.     سعي كنيد همه  چيز را آسان بگيريد ، به جز مواردي كه مربوط به زندگي و مرگ است .

جكسون براون


 

2.     تنها همنشين عشق ، آزادي ست .

كريستيان بوبن


 

3.     امروز را با تعلل از دست بگذار، فردا هم همين خواهد بود و تعلل هاي ديگر .

گوته


 

4.     اگر خدا مرا جور ديگر ميخواست ، جور ديگر مي آفريد .

؟


 

5.     گاهي سكوت بيش از هر استدلالي به ما كمك مي كند .

منتسكيو


 

6.     گفتن من اشتباه كردم در بعضي از موارد بسيار عالي است .

خوزه سيلوا


 

7.     كسي به فكر انتقام باشد ، هميشه زخمهاي خود را تازه نگه مي دارد .

باكرن


 

8.     انسان آنقدر وقت ندارد كه نيمي از عمرش را صرف نزاع و ستيزه كند .

آبراهام لينكلن


 

9.     انسان موفق كسي است كه زندگاني خود را به دست خود بسازد .

آرتور شوپنهاور


 

10. به زبان اجازه نده كه قبل از انديشه ات به راه افتد .

شيلون


 

11. ثروت را براي زندگي بخواهيد نه زندگي را براي ثروت .

لرد آويبوري


 

12. خوشبختي را در دور دست جستجو نكن ، چون بيشتر وقتها در كنار توست .

؟


 

13. قلبها را نمي توان به آدمها سپرد ، آدمها سخت اند قلبها را بايد به باران سپرد ، باران هرگز بيوفا نخواهد شد .

مدانلو


 

14.هر كس با استعدادهايي خلق شده كه بايد آنها را بكار ببندد . به كار بستن آنها ، بزرگترين سعادت زندگي هر فرد است .

 

پدر دخترک ۵ ساله را تشر زده بود که چرا کاغذ کادوی طلايی گران قيمت را خراب کرده است. وضع مالی اش خوب نبود و هزينه های زندگی کلافه اش می کرد. دخترک که جعبه کادو پيچ شده را به او داد از رفتار تندش شرمنده شد اما وقتی انرا باز کرد و چيزی در ان نيافت با اخم رو به دخترش کرد و گفت: هنوز نمی دانی وقتی هديه ای به کسی می دهی انتظار دارد چيزی در آن پيدا کند؟ اشک در چشمان دخترک جمع شد: اما پدر جعبه که خالی نيست.......پر از بوسه های من است.
 
 1. دو چيز ما را روشن مي كنند : عشق ومرگ ، هر دوي اينها ما را به اقليم بي خبري مي برند . وقتي دچار عشق يا مرگ مي شويم ، شعله مي كشيم .

كريستيان بوبن


 

 1. هيچ كس نبايد ثروتمند شود ، مگر كسيكه ثروت را بفهمد .

گوته


 

 1. مردم را براساس محبت قلبي شان بسنجيد نه بر مبناي حساب بانكي شان .

جكسون براون


 

 1. وقتي برنده اي مرتكب اشتباه ميشود ، ميگويد اشتباه كردم ولي وقتي بازنده اي مرتكب اشتباه ميشود ، ميگويد تقصير من نبود .

؟


 

 1. حتي تظاهر به شادي نيز براي ديگران شادي بخش است .

چارلي چاپلين


 

 1. من خود را محتاج نميدانم ، زيرا طريقه قناعت كردن را ياد گرفته ام .

بوسي


 

 1. اگر بر ناتوان خشمگين شدي دليل بر اين است كه قوي نيستي .

ولتر


 

 1. هيزم شكن قبل از آنكه نيرو و قدرت بخواهد ، مهارت لازم دارد .

هومر


 

 1. دومين كار از بهترين كارها اينست كه كمترين بدي را مرتكب شوي .

ارسطو


 

10. لبخند ، ارزانترين وسيله براي وسعت بخشيدن به نگاههاست . تو آخرين بار كي لبخند زدي ؟

؟


 

11. اگر دانش داريد بگذاريد ديگران با آن شمع خود را روشن كنند .

مارگارت فولر


 

12. جديت مقصد را نزديك مي كند .

شيلر


 

13. كسي كه خلاقيت دارد ، ولي آموزش نمي بيند ، بال دارد اما پا ندارد .

جوبرت


 

14. موفقيت به سراغ شما نمي آيد ، شما به سراغ آن مي رويد .

ماروكالينز

 

چرا ساعت بر مبنای عدد 60 در نظر گرفته شده؟
 
حـــــــدود شش قرن قبل از ميلاد، بابلي ها در عصر امپراطوری دوم چند مورد ابداعي از خود بجای گذاشته اند که امروزه نيز مورد استفاده کليه کشورها ست مرسوم داشتن هفت روز هفته و تعيين عدد پايه 60 برای ساعت، از يادگارهای بابلي ها بشمار ميرود بابلي ها عقيده داشتند چون عدد 60 به اعداد 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 10 ، 15 ، 20 ، 30 قابل تقسيم است  لذا، اين عدد را پايه ر نظر گرفته و مبنای تقسيم بندی ساعت قرار دادند همچنين تقسيم بندی داير
 
 

رابطه سالم

آيـا رابطه شما با دوست و يا همسـر خـود سـالـم و رشـد دهنده است؟ و يا آنكه رابطه اي يك سويه و مـخـرب؟ گـاه  ما درگير رابطه اي ميگرديم كه از سالم بودن آن آگـاهي نداشته و دائما احساس بدبختي و سردرگمي ميـكـنـيــم  بي آنكه بدانيم علت، همان رابطه ناسالم مي باشد. يك رابطه سالم داراي ويژگي هاي ذيل است

1- احساس خوشايندي نسبت به خود و يكديگر

2- دوستي و رفاقت متقابل - تنها يك رابطه فيزيكي نميباشد

3- رعايت حريم شخصي از سوي دو طرف

4- پذيرش عقايد يكديگر

5- نداشتن خواسته ها و تقاضاي غير معقول از همديگر

6- داشتن سهم برابر از قدرت و كنترل در رابطه 

7- تمايل بمذاكره براي دستيابي به يك راه حل منصفانه در مشاجرات از سوي دو طرف

8- پذيرفتن مسئوليت اعمال و تصميمات از سوي دو طرف

9- داشتن احساس امنيت در هنگام بيان حقايق و رك گويي ها

10- پذيرفتن يكديگر بدون قضاوت و عدم نياز به تغيير دادن يكديگر

11- وجود آرامش و عدم تنش و خشم

12- ايجاد رشد و پيشرفت به همراه  لذت و شادابي

براي دستيابي به يك رابطه سالم به 2 نكته زير توجه كنيد

 • خود شناسي: مـهـم اسـت كـه پـيـش از آنـكـه عـاشـق شويد خودتان را كاملا شناخته باشيد. يك رابطه سالم زمان و فضاي لازم را در اختيار شما قرار خواهد داد تا به زندگي شخصي خودتـان ادامـه داده و آرزوها و عـلايـق خـود را همچنان دنبال كنيد. در ضمن از كنار يكديگر بودن لذت ميبريد.

 

 • حقوق خود را بشناسيد: يك رابـطه سـالم دربـرگيرنده احترام متقابل ميباشد. در هـر رابـطه اي شما حق داريد كه سهم برابري در اتخاذ تصميمات دارا باشيـد

ديگر حقوق شما شامل

1- عـقايـد خـود را بـيان كرده و از همسرتان بخواهيد آنها را محترم شمارد. ( حتي اگر با آنها موافق نباشد )

2- رابطه را به آهستگي و با ميل خودتان پيش ببريد

3- محترم شمرده شدن عقايد و خواسته هاي جنسي شما

4- نـيـازهـاي عـاطفي و جسماني شما و همسرتان رعايت شود. ( مورد سوء استفاده جنسي، جسماني و احساسي قرار نگيريد

نشانه هاي هشدار دهنده

اساسا در يك رابـطـه نـاسـالـم يـكي از دو نـفر معتقدند كه رابطه را بايد تحت كنترل خود داشته باشد. شما ميتوانيد با يافتن نشانه هاي ذيل در فرد مقابل مـتوجـه آن گـرديد كه دچار يك رابطه نا سالم مي باشيد يا خير

1- حسادت مي ورزد و رابطه شما با دوستان و خانواده تان را قطع ميكند

2- معمولا جاي شما پاسخ ديگران را داده و يا تصميم ميگيرد

3- امر و نهي ميكند

4- قول ميدهد اما به آنها عمل نميكند

5- نصيحت ميكند اما خودش به آنها عمل نميكند

6- به شما از روي رياكاري ترحم و مهرباني ميكند

7- شما را در يك موقعيت "هميشه بازنده" قرار ميدهد

8- انتقام جو، پرخاشگر و كينه جو بوده، رفتار باج خواهانه و تهديد آميزي دارد

 9- دائما در صدد تغيير دادن شما بوده و در صـورتي كه تمايلي به تغيير نداشته باشيـد، به شما حمله ور ميشود. اما در مقابل خود تمايلي به تغيير ندارد

10- با شما بد رفتاري جسماني و كلامي مي كند

11- در پذيرفتن اشتباهات خود ناتوان است

12- از دادن پاسخ طفره رفته و يا غير مستقيم و كنايه آميز پاسخ ميدهد

13- شما را مكررا تحقير كرده و بازي ميدهد

 14- از دستيابي شما به ضروريات و نـيـازهـايـتـان مـمـانـعـت مـي ورزد  مـانند پول و يا تفريحات

 

Enter content here

Enter supporting content here